Condicions prèvies a la compra

Les presents Condicions Generals reulen la venda dels serveis presentats en aquesta web titularitat de SOSMATIC S.L. (en endavant SOSMSATIC) amb domicili social al carrer Llacuna 161, 3º, 08018 Barcelona NIF B61768834 Telf: 902 902 520. i correu electrònic de contacte info@sosmatic.es.

La venda s’entèn realitzada al nostre domicili social i al comprar per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals.

La llengua de contractació es l’espanyol.

Pots modificar les dades abans de realitzar la compra.

1º PROCÉS DE COMPRA

El procés de compra consta de diversos passos:

• PRIMER: Per a realitzar la compra tens que donar-te d’alta.
• SEGON: Al disposar d’un login i password ja es pot escollir i contractar els serveis.
• TERCER: En el plaç màxim de vint-i-quatre (24) hores, SOSMATIC enviarà un correu electrònic al Usuari, confirmant la compra. Aquest correu electrònic asignara un codi de referencia de la compra.
• QUART: La confirmació de la comanda enviada per SOSMATIC no te validesa coma factura, només com a comprovant de compra. SOSMATIC enviara juntament amb el Producte la factura corresponent.

2º PREUS:

Els preus indicats a les llistes de productes inclouen IVA a no ser que s’indiqui el contrari. En el resum final de la compra apareixerà el preu total amb els imposts i costs d’enviament inclosos.

º SISTEMA DE PAGAMENT

• Transferència bancaria.
• Targeta de crèdit/dèbit
• PayPal

6. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidencia o reclamació l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció club@sosmatic.es.

Com a CONSUMIDOR pots sol.licitar un full de reclamacions al nostre domicili social o descarregar-les a la direcció http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

7. CONTRASENYES

SOSMATIC facilitarà l’ús de contrasenyes personals al usuari que es registri com a tal a la plana web. Aquestes contrasenyes servirán per al accès dels serveis prestats per mitjà de la plana web. L’usuari tindrà sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes guardades en la mes estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin de la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a la plana web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’usuari es compromet a notificar a SOSMATIC de forma inmediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés a tercers no autoritzats a la mateixa.

PER A LES COMPRES A LA TENDA SOSMATIC CLUB

A. RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS:

Si necessites tornar un producte danyat, defectuós o incorrecte, correrem amb els gastos d’enviament i retorn.

SOSMATIC comprovarà tots els productes danyats, incorrectes o defectuosos que siguin retornats. Si no considerem que el producte retornat presenta un defecte, esta danyat o es incorrecte, ens reservem el dret de facturar el producte de nou, així com qualsevol cost associat.

La llei reconeix als clients CONSUMIDORS de la Unió Europea el dret a desistir de la seva compra en un durant un plaç de catorze dies laborables a contar desde el día següent a la recepció del producte. Per tant, quan vulguis retornar la teva comanda durant aquest període, sense que SOSMATIC hagi comès ningun error per la seva part, es reembossarem l’import del producte i no els costs associats, com enviament, retorn o embalatge.

Forma de procedir per a la cancel·lació o devolució:

Vostè te dret a desistir del present contracte en un plaç de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Per a exercir el dret de desestimen, tindrà que notificarnos la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca per e-mail a club@sosmatic.es. Te un model de formulari si ho desitja a l’apartat B del annex d’aquesta norma https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3329

Li farem arribar un acusament de rebut.

Vostè tindrà que retornar-nos o entregarnos directament els productes, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, si tarda mes d’un plaç de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desestimen del contracte. Es considerarà complert el plaç si efectua el plaç de devolució abans de que hagi finalitzat aquest plaç.

En cas de desestimen per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts, inclosos el costs d’entrega (amb l’excepció dels costs addicionals resultats de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinaria que li oferim) sense ninguna demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en la que vostre ens informi de la seva decisió de desistir el present contracte. Procedirem a efectuar el reembossament utilizan el mateix mètode de pagament que vostè utilitzi durant la transacció inicial, a no ser que vostè ens comuniqui el contrari; en tot cas, no generarà cap cost com a conseqüència del reembossament.

Podrem mantenir el reembossament fins haber rebut els productes, o fins que vostè hagi presentat una prova de devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

B. GARANTIA

Recorda que disposes d’un e-mail d’atenció al client en el qual t’atendrem d’immediat.

C. SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI

L’àmbit territorial de les vendes mitjançant la Tenda es exclusivament per al territori Espanyol, de forma que el servei d’entrega només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Tenda s’enviaran a la direcció d’entrega que l’usuari ens indiqui un cop comprovat el pagament.

El servei d’entrega de SOSMATIC, es realitza en col·laboració amb diversos operadors logístics de reconegut prestigi. No es servirán comandes als apartats de correus ni d’hotels ni d’altres direccions no permanents.

En el cas d’enviaments Contra reembossament, si la mercaderia no s’accepta o no es recull a les oficines de l’empresa de transport per part de l’Usuari, els costs de la devolució dels productes seran facturats al client que tindrà que pagar tant els ports d’anada com de tornada del transport.

8. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia surgida de la interpretació o execució que es puguin surgir en relacions amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà la Jurisdicció i Competencia i Tribunals de la Ciutat de Barcelona en cas de se comprador EMPRESA. En el cas de CONSUMIDOR, ens sotmetem a la jurisdicció del domicili del mateix.

SOSMATIC arxivarà els documents electrònics en el quals es formalitzi el contracte.